Sách Tiếng Việt
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đào và các văn bản hướng dẫn thi hành
Nhan đề Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đào và các văn bản hướng dẫn thi hành
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2020
Mô tả vật lý 535tr. ; 24cm.
Tóm tắt Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trình Quốc hội thông qua gồm 10 chương, 81 điều. Luật quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam. Hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác, sử dụng các loại tài nguyên biển và hải đảo thực hiện theo quy định của các luật có liên quan và bảo đảm phù hợp với các quy định tại Luật này.
Từ khóa tự do Môi trường biển
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Tài nguyên
Từ khóa tự do Hải đảo
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027775
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139953
0021
0040602531B-C3B7-4DA0-AE20-BC039B3CA6E8
005202006011425
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200601142031|zthuvien1
245 |aLuật tài nguyên, môi trường biển và hải đào và các văn bản hướng dẫn thi hành
260 |aH. : |bThanh niên, |c2020
300 |a535tr. ; |c24cm.
520 |aLuật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trình Quốc hội thông qua gồm 10 chương, 81 điều. Luật quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam. Hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác, sử dụng các loại tài nguyên biển và hải đảo thực hiện theo quy định của các luật có liên quan và bảo đảm phù hợp với các quy định tại Luật này.
653 |aMôi trường biển
653 |aLuật
653 |aTài nguyên
653|aHải đảo
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027775
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027775thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027775 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào