Sách Tiếng Việt
34(N.522).4 L 75
Les libertés publiques
UDC 34(N.522).4
Cutter L 75
Nhan đề dịch Quyền tự do công dân
Nhan đề Les libertés publiques
Thông tin xuất bản Paris : Presses universitaires de France, 1979
Mô tả vật lý 127 p. ; 17 cm.
Tóm tắt Sách nói tới định nghĩa về quyền tự do công dân, các quyền cơ bản của công dân, nội dung quyền tự do công dân và những đảm bảo để thực hiện quyền tự do công dân
Từ khóa tự do Quyền tự do công dân
000 00000nac#a2200000ui#4500
0011833
0021
0041833
00519990324
008032499s1979 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003172917|zhaonh
041|afre
080|a34(N.522).4|bL 75
242 |aQuyền tự do công dân
245 |aLes libertés publiques
260|aParis : |bPresses universitaires de France, |c1979
300|a127 p. ; |c 17 cm.
520|aSách nói tới định nghĩa về quyền tự do công dân, các quyền cơ bản của công dân, nội dung quyền tự do công dân và những đảm bảo để thực hiện quyền tự do công dân
653|aQuyền tự do công dân
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào