Bài trích
Mặt trận Tổ quốc trong vai trò phản biện và giám sát hoạt động của bộ máy quyền lực nhà nước /
Tác giả CN Hồ Tấn Sáng
Nhan đề Mặt trận Tổ quốc trong vai trò phản biện và giám sát hoạt động của bộ máy quyền lực nhà nước / Hồ Tấn Sáng
Thông tin xuất bản H.;, 2012
Mô tả vật lý tr.22-25
Tóm tắt Bài viết trình bày ý tưởng về 1 hình thức, một tổ chức quyền lực có thể tham gia phản biện và giám sát hoạt động của bộ máy quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Thuật ngữ chủ đề Bài viết trình bày ý tưởng về 1 hình thức, một tổ chức quyền lực có thể tham gia phản biện và giám sát hoạt động của bộ máy quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Từ khóa tự do Mặt trận Tổ quốc
Từ khóa tự do Phản biện
Từ khóa tự do Bộ máy quyền lực nhà nước
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp- số 19(227)/tháng 10/2012
000 00951nam a2200265 p 4500
00129531
0022
00428953
00520130305153941.0
008
0091 0
039|y20151005071958|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aHồ Tấn Sáng
245|aMặt trận Tổ quốc trong vai trò phản biện và giám sát hoạt động của bộ máy quyền lực nhà nước / |cHồ Tấn Sáng
260|aH.;, |c2012
300|atr.22-25
520 |aBài viết trình bày ý tưởng về 1 hình thức, một tổ chức quyền lực có thể tham gia phản biện và giám sát hoạt động của bộ máy quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay
650|aBài viết trình bày ý tưởng về 1 hình thức, một tổ chức quyền lực có thể tham gia phản biện và giám sát hoạt động của bộ máy quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay
653|aMặt trận Tổ quốc
653|aPhản biện
653|aBộ máy quyền lực nhà nước
773|tNghiên cứu lập pháp|gsố 19(227)/tháng 10/2012
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào