Bài trích
Bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự và một số đề xuất về hoàn thiện pháp luật /
Tác giả CN Hồ Sỹ Sơn
Nhan đề Bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự và một số đề xuất về hoàn thiện pháp luật / Hồ Sỹ Sơn
Thông tin xuất bản H.;, 2011
Mô tả vật lý tr.41-47
Tóm tắt Bài viết đề cập các vấn đề: người bị buộc tội - chủ thể được bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự; thực trạng bảo vệ quyền con người bằng pháp luật Tố tụng hình sự hiện hành; hoàn thiện một số quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Bảo vệ quyền con người
Nguồn trích Luật học- Số 1/2011
000 00847nam a2200253 p 4500
00127687
0022
00426297
00520110311140209.0
008
0091 0
039|y20151004232845|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aHồ Sỹ Sơn
245|aBảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự và một số đề xuất về hoàn thiện pháp luật / |cHồ Sỹ Sơn
260|aH.;, |c2011
300|atr.41-47
520 |aBài viết đề cập các vấn đề: người bị buộc tội - chủ thể được bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự; thực trạng bảo vệ quyền con người bằng pháp luật Tố tụng hình sự hiện hành; hoàn thiện một số quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự.
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aTố tụng hình sự
653|aBảo vệ quyền con người
773|tLuật học|gSố 1/2011
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào