Bài trích
Hoàn thiện các quy định về bị can, bị cáo trong Bộ luật Tố tụng Hình sự /
Tác giả CN Phạm Hồng Hải
Nhan đề Hoàn thiện các quy định về bị can, bị cáo trong Bộ luật Tố tụng Hình sự / Phạm Hồng Hải
Thông tin xuất bản H.;, 2009
Mô tả vật lý tr.40-43
Tóm tắt Để nâng cao hiệu quả của tố tụng hình sự cần hoàn thiện các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng liên quan tới bị can, bị cáo theo hướng cụ thể và chi tiết hơn. Về mặt kỹ thuật lập pháp cần quy định quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm gắn liền với nhau trong cùng một điều luật là tốt nhất...và cuối cùng, để bị can, bị cáo và người bào chữa của họ thực hiện được các quyền trong tố tụng hình sự phù hợp và có hiệu quả. Với xu thế dân chủ hoá và hội nhập quốc tế nên cũng như hệ thống pháp luật nới chung, các quy định về bị can, bị cáo trong Bộ luật Tố tụng Hình sự cần được hoàn thiện theo hướng bảo đảm cho nền tư pháp dân chủ hơn, nhân đạo hơn
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng luật
Từ khóa tự do Bị can, bị cáo; Bộ luật Tố tụng Hình sự
Nguồn trích Kiểm sát- Số 01( 01/2009)
000 01244nam a2200241 p 4500
00124806
0022
00422051
00520090216094018.0
008
0091 0
039|y20151004213207|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aPhạm Hồng Hải
245|aHoàn thiện các quy định về bị can, bị cáo trong Bộ luật Tố tụng Hình sự / |cPhạm Hồng Hải
260|aH.;, |c2009
300|atr.40-43
520 |aĐể nâng cao hiệu quả của tố tụng hình sự cần hoàn thiện các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng liên quan tới bị can, bị cáo theo hướng cụ thể và chi tiết hơn. Về mặt kỹ thuật lập pháp cần quy định quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm gắn liền với nhau trong cùng một điều luật là tốt nhất...và cuối cùng, để bị can, bị cáo và người bào chữa của họ thực hiện được các quyền trong tố tụng hình sự phù hợp và có hiệu quả. Với xu thế dân chủ hoá và hội nhập quốc tế nên cũng như hệ thống pháp luật nới chung, các quy định về bị can, bị cáo trong Bộ luật Tố tụng Hình sự cần được hoàn thiện theo hướng bảo đảm cho nền tư pháp dân chủ hơn, nhân đạo hơn
650|aXây dựng luật
653|aBị can, bị cáo; Bộ luật Tố tụng Hình sự
773|tKiểm sát|gSố 01( 01/2009)
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào