Bài trích
Về các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự /
Tác giả CN Lê Thị Tuyết Hoa
Nhan đề Về các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự / Lê Thị Tuyết Hoa
Thông tin xuất bản H.;, 2008
Mô tả vật lý tr.60-65+70
Tóm tắt Các biện pháp ngăn chặn trong Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 gồm có: Bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, cấm đi khỏi nơi cư trú, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm. Thực tiễn áp dụng và căn cứ vào yêu cầu cải cách tư pháp cho thấy, cần phải đổi mới và hoàn thiện một số biện pháp ngăn chặn sau: Về biện pháp tạm giam; Về biện pháp bảo lĩnh; Về biện pháp đặt tiền hoặc tài sản để bảo đảm; Về biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Biện pháp ngăn chặn; Tố tụng hình sự
Nguồn trích Kiểm sát- Số 18-20 (9,10-2008)
000 00976nam a2200241 p 4500
00124521
0022
00421731
00520081102122716.0
008
0091 0
039|y20151004211358|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aLê Thị Tuyết Hoa
245|aVề các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự / |cLê Thị Tuyết Hoa
260|aH.;, |c2008
300|atr.60-65+70
520 |aCác biện pháp ngăn chặn trong Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 gồm có: Bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, cấm đi khỏi nơi cư trú, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm. Thực tiễn áp dụng và căn cứ vào yêu cầu cải cách tư pháp cho thấy, cần phải đổi mới và hoàn thiện một số biện pháp ngăn chặn sau: Về biện pháp tạm giam; Về biện pháp bảo lĩnh; Về biện pháp đặt tiền hoặc tài sản để bảo đảm; Về biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aBiện pháp ngăn chặn; Tố tụng hình sự
773|tKiểm sát|gSố 18-20 (9,10-2008)
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào