Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chủ nghĩa hình thức và chủ nghĩa thực dụng trong phương pháp của pháp luật / Khắc Lan // Khoa học pháp luật.Số 2/2007. - Trung Quốc : Nxb Học viện Chính pháp Tây Bắc, 2007. - tr.31-39 .
Cụm từ “chủ nghĩa pháp luật hình thức” đã được xác định và hình thành trong lý luận pháp luật. Trên thực tế chủ nghĩa hình thức là một trong những phương pháp của pháp luật. Khái niệm này có nội hàm, ngoại diên hoàn toàn khác so với khái niệm chủ nghĩa pháp luật hiện thực. Chủ nghĩa pháp luật hiện thực xuất hiện bởi yếu tố tự thân.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1