Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bảo hộ quốc tế của quyền sở hữu trí tuệ đối với các tổ chức quốc tế / Mã Hoạt Hàm // Bình luận Luật học.Số 3/2007. - Trung Quốc. : Nxb Đại học Vũ Hán, 2007. - tr.59-63 .
Tác giả phân tích lợi ích của việc quốc tế hoá về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, các đặc điểm tiêu chuẩn hoá. Qua đó, tác giả cũng phân tích mối quan hệ cơ bản của chính phủ với các tổ chức quốc tế trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời, cũng so sánh quan hệ giữa tổ chức quốc tế phi chính phủ trong việc thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tác giả đề nghị hoàn thiện cơ chế bảo hộ nhằm đảm bảo lợi ích của các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1