Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu nguyên nhân việc giải quyết các vụ án hình sự bị sai / Lý Kiện Minh // Luật họcTrung Quốc.Số 3/2007,kỳ 137. - Trung Quốc. : Nxb Tạp chí Luật học Trung Quốc, 2007. - tr.31-44 .
Chức năng, nhiệm vụ và địa vị của cơ quan kiểm sát trong quá trình tố tụng hình sự rất lớn, chính vì vậy, mối liên hệ giữa hoạt động tố tụng của cơ quan kiểm sát trong việc quyết định đối với các vụ án hình sự có sai lầm đóng vai trò quan trọng. Do vậy, chúng ta nghiên cứu đi tìm câu trả lời cho việc làm sao dự phòng và tránh được những sai sót trong xét xử các vụ án hình sự của cơ quan kiểm sát là việc làm hết sức cần thiết. Tác giả đã trình bày nghiên cứu của mình và đề xuất cơ chế giải quyết vấn đề trên đối với cơ quan kiểm sát.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1