Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số khái niệm mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật / Giang Kim Phương // Tư pháp Trung Quốc.Số 06/2007. - Trung Quốc. : Nxb Pháp luật, 2007. - tr.66-67 .
Thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm năm đã được Trung ương Đảng và Quốc vụ viện phê duyệt, nhiều nội dung trong kế hoạch rất mới, nó bao gồm nhiều hàm nghĩa. Nội dung của những khái niệm đó nhằm đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và xây dựng xã hội hài hoà, nó là biểu hiện tập trung và sự đồng bộ của kiến thức hạ tầng kết hợp phù hợp với sự phát triển của cơ sở hạ tầng xã hội.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1