Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Tăng cường lãnh đạo một bước đối với cán bộ trong việc học tập và ứng dụng pháp luật nhằm nâng cao năng lực chấp hành pháp luật trong nhân dân / // Tư pháp Trung Quốc.Số 05/2007. - Trung Quốc. : Nxb Pháp luật, 2007. - tr.18-19 .
Ngày 15 tháng 2 năm 2007, Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan bàn việc phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, nhân dân nhằm nâng cao chất lượng chấp hành pháp luật trong giải quyết công việc. Theo đó, nội dung chủ yếu là phải nâng cao chất lượng học pháp luật, giải thích hướng dẫn pháp luật và việc vận dụng pháp luật vào thực tiễn cuộc sống.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1