Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Tiếp tục sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp / Đỗ Văn Đương // Kiểm sát.Số 1-2007. - H.;, 2007. - tr.42-45 .
Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu cải cách tư pháp được ghi trong Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị là xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý…thì việc khẩn trương triển khai nghiên cứu sửa đổi Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp thời gian tới là cấp thiết. Tác giả đưa ra các nội dung cần tập trung để sửa đổi trong Bộ luật lần này
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1