Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các biện pháp đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân / Lê Văn Chiêm // Thanh tra.số 9/2006. - H.;, 2006. - tr. 13-15 .
Luật khiếu nại, tố cáo đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo. Để các cơ quan nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, trong thời gian tới chúng ta cần triển khai thực hiện tốt các biện pháp sau. 1/ Tăng cường hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 2/ Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1