Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cải cách cơ cấu tổ chức và hoạt động của Bộ máy chính quyền địa phương / Hà Quang Ngọc // Tạp chí Cộng sản.Số 2/1-2005. - H., 2005. - tr. 27-30 .
Tác giả bài báo khẳng định lại vai trò quan trọng của Bộ máy chính quyền địa phương trong toàn bộ cơ cấu và tổ chức Bộ máy nhà nước ta và nêu lên cái nhìn mới đối với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và quản lý bộ máy chính quyền địa phương. Trong công cuộc cải cách hành chính, tác giả chỉ ra những hạn chế của những cải cách về tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền địa phương, nêu nguyên nhân và các giải pháp khắc phục hạn chế, đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương trong thời gian tới.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1