Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Sự liên quan và thống nhất trong việc bảo vệ quyền cơ bản của công dân ở Châu Âu- tiếp cận tới toà án trong ánh sáng của quyền cơ bản về được bảo hộ pháp luật có hiệu quả / Christian calliess // Tư pháp mới.. - Munchen/Frankfurta.m : C.M.Bech, 2002. - Tr. 3578-3582 .
Giữa việc bỏ vệ quyền cơ bản của cá nhân ở Châu Âu và việc bảo vệ quyền cơ bản của cá nhân ở Đức có sự vênh. điều này đã được các công tố viên tối cao của Liên minh châu âu và toà án châu âu biết đến nhưng chưa có giải pháp. Trên cơ sở phân tích về quyền cơ bản của công dân là được bảo vệ một cách có hiệu quả, tác giả bài viết này phải có sự thống nhất giữa quy định của toà án Châu Âu và đơn kiện trước toà án trong nước( Điều 42/II luật tố tụng hành chính)nhằm thực hiện các quyền được liên minh đảm bảo và đơn kiện theo điều 230/vv luật Châu Âu( đơn kiện chống lại luật Châu Âu). Cụ thể bài viết gồm các phần sau: I-Liên minh Châu Âu và hệ thống bảo vệ quyền của cá nhâ; II- Quy định của Châu Âu về việc tiếp cận của cá nhấn đến toà án trong nước; III- Quy định của châu âu về việc tiếp cận của cá nhân đến toà án Châu Âu; IV- Sự liên quan và thống nhất trong việc bảo vệ quyền của cá nhân ở Châu Âu- khuyến nghị để thực hiện việc bảo vệ quyền cơ bản của công dân một cách có hiệu quả
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1