Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bàn vè chế độ hợp đồng môi trường / Lữ Trung Mai; Lưu Trường Hưng // Luật học hiẹn đại.số 3/2003. - Trùng khánh : Nxb Đại học chính pháp Tây Nam -Trung Quốc, 2003. - tr. 104-112 .
Trong bối cảnh hình thức hoá hợp đồng, Luật môi trường thực tiẽn đẫ áp dụng hợp đồng là một biện pháp để điều chỉnh lợi ích công cộng và lợi ích cá nhân trong lĩnh vực môi trường. Tuy nhìn về mặt lý luận còn nhiều tranh cãi về vấn đề này. Bài viết xuất phát từ góc độ lịch sử pháp triển của luật môi trường, và sự thay đổi của chế độ hợp đồng để tiến hành phân tích hình thức và nội dung của luật môi trường, đưa ra các kiến nghị nhằm xây dựng chế độ hợp đồng môi trường. Tác giả cho rằng: Hợp đồng môi trường áp dụng hình thức của một hợp đồng nhưng bản chất nó lại điều chỉnh mối quan hệ giữa quyền lợi công cộng và quyền lợi cá nhân, không mang đặc tính của một hợp đồng dân sự thông thường. Do vậy việc thành lập, pphát sinh hiệu lực và thực hiện, giải thích hợp đồng môi tường đều phải thực hiện đặc tưng trên
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1