Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Những thẩm quyền mới của chính quyền địa phương đảo Coocxơ / Jăng pôn Paxtôren // Tạp chí luật hành chính Pháp.số 4/2002. - Pari. : Nxb Dalloz, T7-8/2002. - tr.685-695 .
Quy định của luật ngày 22/1/2002 về việc phân cấp các thẩm quyền mới cho chính quyền địa phương của đảo Cooc xơ và những cải cách về thể chế của đảo trong giai đoạn đầu liên quan đến quy chế về ngôn ngữ của đảo Cooc xơ, quy chế về thuế và chế độ thừa kế, chương trình đầu tư đặc biệt. Các thẩm quyền liên quan đến bản sắc văn hóa đảo Cooc xơ. Vấn đề giáo dục và ngôn ngữ đảo Cooc xơ: hoạt động đào tạo nâng cao và nghiên cứu; vấn đề giảng dạy ngôn ngữ đảo Cooc xơ theo quy định của luật năm 2002. Quy định của luật về vấn đề văn hóa, giao tiếp và thể thao mà đảo Cooc xơ được trao thẩm quyền. Các thẩm quyền liên quan đến quy hoạch và phát triển đảo Cooc xơ gồm: Quy hoạch và phát triển bền vững. Giao thông và hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế, du lịch; nông nghiệp và rừng; đào tạo nghề, môi trường. Các biện pháp được tiến hành cùng với việc chuyển giao thẩm quyền cho chính quyền địa phương đảo Cooc xơ, gồm tổ chức và nhân sự; tài sản và các nguồn lực, các biện pháp về thuế tạo thuận lợi cho đầu tư; chương trình đầu tư đặc biệt, quyền thừa kế.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1