Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Việc xét xử phúc thẩm có phải phù hợp với các quyền cơ bản của công dân không? / Gerrit Schohe // Tạp chí Tuần tư pháp mới.quyển 7. - Munchen và Franlefnot am mai : C.H.Beck, 11/02/2002. - tr. 492-493 .
Bài viết này giới thiệu về mục tiêu của pháp luật cộng đồng, về việc xét xử tại Toà án Châu Âu từ trước tới nay cũng như các phán quyết mới đây trong lĩnh vực cạnh tranh. Bài viết gồm 4 phần: I. Mục tiêu của pháp luật cộng đồng. II. Công tác xét xử tại Toà án Châu Âu từ trước tới nay. III. Các phán quyết mới đây. Kết luận.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1