Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Những vấn đề mới về các tội phạm quyền tự do dân chủ của công dân / Đỗ Đức Hồng Hà // Luật học.3. - H., 2001. - tr.13 - tr.17 ; tr.31.
Ngay từ khi ra đời, BLHS VN đã có những quy định những hành vi xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân là tội phạm, điều này nhằm đảm bảo quyền cơ bản của công dân. Tuy nhiên, để bảo vệ có hiệu quả hơn quyền tự do, dân chủ của công dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Quốc hội nước ta đã thông qua BLHS mới - BLHS năm 1999. Trên cơ sở những quy định của BLHS 1999 so với BLHS cũ năm 1985, thì những quy định về quyền tự do, dân chủ của công dân có một số điểm mới như: Vấn đề phạm vi bảo vệ quyền tự do dân chủ của công dân; Về các quy định về tội phạm; Về ranh giới tội phạm và vi phạm pháp luật khác; phân hoá trách nhiệm hình sự; về hình phạt chính; hình phạt bổ sung. Như vậy, những thay đổi cơ bản trong BLHS 1999, đặc biệt là những thay đổi các ...
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1