Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Phân cấp ở Đông Á để chính quyền địa phương phát huy tác dụng / - H. : Nxb.Văn hoá thông tin, 2005. - 374 tr. ; 28 cm.
Nội dung sách đề cầp đến kinh nghiệm của các nước Đông Á trong quá trình phân cấp, với mục tiêu nhận thức rõ những thách thức của quá trình thiết kế các mô hình cải cách.Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện và nghiên cứu các tác động của tiến trình phân cấp.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
1989 supplement to local government law / Valente William D - USA : West publishing Co., 1989. - 110 p. .
Cuốn sách nêu các chương và các điều được bổ sung năm 1989 cho luật về chính phủ địa phương với các chương sau: 2/ Sự quên lãng của cơ quan tư pháp và sự kiểm sát của các cơ quan thuộc chính phủ địa phương. 4/ Tổ chức của chính phủ địa phương. 5/ Mối quan hệ giữa các chính phủ địa phương. 6/ Mối quan hệ giữa liên bang - các bang và địa phương. 7/ Quyền lực của cảnh sát địa phương. 8/ Tài chính của chính phủ địa phương. 9/ Nhân viên của chính phủ địa phương. 10/ Sự bồi thường của chính phủ địa phương - luật pháp của bang. 11/ Sự bồi thường của chính phủ địa phương - luật pháp của liên bang
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh - thực trạng và giải pháp / Trần Thu Nga // Quản lý nhà nước.số 198/tháng 07/2012. - H.;, 2012. - tr.37-40 .
Nêu lên những yếu tố tích cực, hạn chế công tác soạn thảo ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan địa phương cấp tỉnh và những nội dung cần chú trọng để nâng cao chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nói chung và cấp tỉnh nói riêng.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bàn về thẩm quyền và quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền địa phương / Đào Đoan Hùng // Nhà nước và pháp luật.4. - H., 2001. - tr.3-8 .
Sau khi nêu thực trạng của việc ban hành văn bản pháp luật của các cấp chính quyền địa phương về các mặt soạn thảo, rà soát, xử lý văn bản, các nguyên nhân của những tồn tại, tác giả nêu các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng của công tác này: phân định cụ thể thẩm quyền ban hành VBQPPL của HĐND và UBND; xác định rõ thẩm quyền quản lý Nhà nước và VBQPPL; xây dựng quy trình ban hành văn bản cụ thể và nâng cao vai trò của cơ quan tư pháp trong việc xây dựng VBQPPL
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bàn về tính quyền lực,tính tự quản của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay / Trần Thị Diệu Oanh // Quản lý nhà nước .Số 250 (11/2016). - Hà Nội, 2016. - 21-24 tr. .
Nội dung bài viết bao gồm: 1.Phân cấp quản lý ở Việt Nam 2.Tính quyền lực và tính tự quản,tự chủ của chính quyền địa phương
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 25