Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bàn về bảo hộ luật pháp cho người tiêu dùng sau khi bị thiệt hại / Thành Hiểu Linh // Tư pháp Trung Quốc.3. - Bắc Kinh, 2000. - tr.60 - tr.61 .
Pháp luật Trung Quốc ngoài " quy định chung của luật dân sự " và " Luật hợp đồng", "Luật bảo hộ quyền llợi của người tiêu dùng" là bộ luật chuyên bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng. Một trong những nguyên tắc cơ bản của luật này là thiên về người tiêu dùng
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1