Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kinh tế học về tổ chức phát triển nền kinh tế quốc gia Việt nam : Tập bài giảng / Ngô Trí Long - H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 1994. - 342 tr. .
Cuốn sách đề cập 1 số vấn đề cơ bản tring việc hoạch định chiến lược, chính sách về tổ chức phát triển nền kinh tế quốc dân Việt nam trong chặng đầu của thời kỳ quá độ lên CNXH
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1