Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các quy định pháp quy pháp luật về quyền, nghĩa vụ đối với cán bộ, công chức - H. : Nxb Lao động- xã hội, 2004. - 1223 tr. , ; 24 cm.
Cuốn sách tập hợp một cách đầy đủ có hệ thống các quy định pháp luật về cán bộ, công chức thuộc tất cả các lĩnh vực hoạt động, giúp cho đông đảo bạn đọc nắm vững và nhà nước, các quy phạm pháp luật trong thực tiễn công tác
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1