Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Technology for law offices / Andrew S K Law - Hongkong : Nxb Sweet and Maxwell Asia, 1997. - 187P. ; 25cm.
Cuốn sách gồm: - Công nghệ thông tin ở cơ quan luật pháp Hồng kông; - Lợi thế cạnh tranh cho công ty của bạn; - Tình hình hiện tại; - Công nghệ phần mềm; - Công nghệ phần cứng; - ứng dụng phần mềm nói chung; - ứng dụng phần mềm trong luật pháp; - Dịch vụ tra cứu, lập kế hoạch và chu trình các hệ thống; - Cơ cấu hành chính, sửa chữa, duy trì, nâng cấp; - Giáo dục và đào tạo; - Bảo đảm hệ thống máy vi tính, an toàn và lập pháp; - Chi phí, lợi nhuận; - Tầm quan trọng của Hồng kông; - Mạng máy tính và các luật sư; - Xây dựng hợp tác; - Mạng máy tính Internet; - Sự thông minh nhân tạo và hệ thống chuyên gia luật pháp; - Sự sát nhập hệ thống chuyên gia pháp lý và hệ thống trợ giúp quyết định; - Giáo dục công nghệ thông tin ở trường luật; - Tương lai của công nghệ thông tin đối với luật phá ...
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1