Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bàn và luận / Nguyễn Khắc Viện - Đà Nẵng : NXB Đà Nẵng, 1989. - 203tr. ; 19cm.
Nêu những nguyen nhân trực tiếp dẫn đến những hiện tượng tiêu cực lan tràn hiện nay: lạc hậu trong tổ chức cán bộ, bảo thủ trong suy nghĩ của một số lãnh đạo, những thiên kiến lệch lạc
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Suy nghĩ về tiêu chuẩn người cán bộ tổ chức / Phạm Thúy Dương // Xây dựng Đảng.số 4/2011. - H;, 2011. - tr.51- 53 .
Đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tổ chức có một vị trí vai trò rất quan trọng đối với đội ngũ cán bộ của Đảng trong giai đoạn hiện nay góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý và có chất lượng. Bài viết đưa ra các tiêu chuẩn về người cán bộ tổ chức: khách quan, công bằng, liêm khiết; thận trọng trong công việc, sẵn sàng hi sinh; có trách nhiệm, có ý thức tổ chức, tôn trọng tập thể; có tư duy độc lập, tư duy mới, sáng tạo; thường xuyên tự phê bình và phê bình; có tình thương yêu đồng chí, gắn bó với nhân dân; có đạo đức trong sáng và có lối sống giản dị lành mạnh; có tinh thần đoàn kết; có chí tiến thủ, có sức khỏe tốt
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1