Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các cơ quan chính phủ doanh nghiệp lớn của nhà nước và dự báo nhu cầu cơ bản của thị trường= : Government agenaes large state corporation & forecast on fundamental market demands:Song ngữ Việt Anh / Nguyễn Mạnh Hùng - H. : Nxb thống kê, 1998. - 1069tr. ; 20,5cm.
Sách gồm 3 phần: Phần 1: Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ; Phần 2: Dự báo nhu cầu cơ bản của thị trường; Phần 3: Giới thiệu các doanh nghiệp lớn của nhà nước
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chức năng và cơ cấu tổ chức của Chính phủ trong sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 / Vũ Văn Thái // Tổ chức nhà nước.6/2013. - H., 2013. - tr.5-10 .
Nội dung bài viết đánh giá chế định về chức năng và cơ cấu tổ chức của Chính phủ từ đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện về: Chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ trong điều kiện mới; Cơ cấu tổ chức của Chính phủ; Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Cơ cấu tổ chức,quản trị điều hành và cơ chế đại diện của công ty hợp vốn đơn giản theo pháp luật một số quốc gia / Nguyễn Vinh Hưng // Nghiên cứu lập pháp .Số 7 (311)- Tháng 4/2016. - Hà Nội, 2016. - 58-64 tr. .
Nội dung bài viết bao gồm: 1.Cơ cấu tổ chức của công ty hợp vốn đơn giản 2.Quản trị điều hành công ty hợp vốn đơn giản 3.Cơ chế đại diện công ty hợp vốn đơn giản
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Điều kiện thành lập và cơ cấu tổ chức của tổ chức tài chính vi mô theo quy định của pháp luật hiện hành – những vướng mắc cần được tháo gỡ / Trần Văn Duy // Luật học.11/2013. - H., 2013. - 3-9 .
Bài viết phân tích, đánh giá những bất cập về điều kiện thành lập, loại hình doanh nghiệp và cơ cấu của tổ chức tài chính vi mô theo quy định của pháp luật hiện hành để chỉ ra những nguyên nhân chính cản trở quá trình chuyển đổi và đăng ký cấp phép hoạt động của các tổ chức thực hành tài chính vi mô hiện hữu và sự gia nhập ngành còn rất mới mẻ này của các chủ thể khác.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Đổi mới cơ cấu tổ chức cơ quan kiểm sát trong tiến trình cải cách Tư pháp tại Việt Nam - H. : Tư pháp, 2009. - 395tr.: ; 24 cm.
Cuốn sách là kết quả của hội thảo quốc tế về: " Viện kiểm sát nhân dân trong tiến trình cải cách tư pháp" tại Việt Nam. Nội dung gồm 3 phần: Phần 1- Những nội dung cơ bản của hội thảo; Phần 2- Các tham luận; Phần 3- Các ý kiến thảo luận của các đại biểu
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2