Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nguyên tắc giới hạn quyền con người, ý ngĩa, nhu cầu giải thích và định hướng áp dụng / Bùi Tiến Đạt // Nghiên cứu lập pháp.số 19 tháng 10/2017. - . - 13-20 .
Bài viết đánh giá nhu cầu giải thích nguyên tắc hiến định về giới hạn quyền con người và đề xuất một số định hướng áp dụng nguyên tắc này


       1 of 1