Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các thông tư hướng dẫn chi tiết của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ xây dựng, Bộ tài chính về đất đai – nhà ở từ năm 2014-2017 / Quí Lâm; Kim Phượng - H. : Hồng Đức, 2018. - 399 tr. ; 28 cm..
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Thông Tư của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở; Phần II. Thông Tư của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Bộ Tài Chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Phần III. Thông Tư của Bộ Tài Chính về nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất đai, nhà ở; Phần IV. Thông Tư của Bộ Xây dựng về quản lý nhà ở và nhà chung cư; Phần V. Thông Tư của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Bộ Xây dựng về lập, điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; Phần VI. Thông Tư của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Bộ Xây Dựng về cấp phép xây đựng và thẩm định, nghiệm thu công trình đất đai.
Đầu mục: 3

       1 of 1