Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Phân cấp quản lý nhà nước về văn hóa giữa các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam. / Nguyễn Thị Lê // Quản lý nhà nước.255(4/2017). - H., 2017. - 52-55TR .
Nội dung bài viết trình bày: 1.Phân cấp Quản lý nhà nước về văn hóa giữa các cấp chính quyền địa phương. 2.Giaỉ pháp nâng cao hiệu quả phân cấp quản lý nhà nước về văn hóa giữa các cấp chính quyền địa phương.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1