Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chính quyền địa phương nước Cộng Hòa Pháp và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. / Phạm Văn Phong // Nghề luật.2/2017. - H., 2017. - 79-84TR .
Bài viết phân tích đánh giá về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương các nước cộng hòa Pháp đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc tổ chức hoạt động chính quyền địa phương.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1