Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Phân định thẩm quyền chính quyền trung ương ,địa phương và các cấp chính quyền địa phương. / Trần Thị Diệu Anh // Cộng sản.123(3/2017). - H., 2017. - 47-52TR .
Nội dung bài viết trình bày về phân định thẩm quyền giữa chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương ,pháp luật quy định về phân định thẩm quyền giưuac chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương,phân biệt mô hình tổ chức chính quyền ở nông thôn và ở đô thị.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1