Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Thực tiễn thi hành các quy định của Luật đất đai năm 2013 về thu tiền sử dụng đất,tiền cho thuê đất. / Hoàng Việt Trung // Dân chủ và pháp luật.Số chuyên đề T2/2017. - H., 2017. - 15-18tr. .
Bài viết phân tích một số vướng mắc,hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành các quy định của Luật đất đai năm 2013 về thu tiền sử dụng đất,tiền cho thuê đất.Trên cơ sở đó,đưa ra một số giải pháp khắc phục nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn,góp phần nâng cao hiệu quả thực thi Luật đất đai năm 2013 nói chung và các quy định về thu tiền sử dụng đất,tiền cho thuê đất nói riêng.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1