Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hoàn thiện pháp luật tố tụng Hình sự nhằm bảo vệ quyền con người,quyền công dân phù hợp công ước chống Tra tấn của Liên hợp quốc. / Lê Ngọc Duy // Nghề luật.Số 1/2016. - H., 2016. - 47-50tr. .
Bài viết trình bày:Nội dung về nghĩa vụ ràng buộc đối với quốc gia thành viên khi tham gia công ước chống tra tấn.Một số quy định của Pháp luật Việt Nam về phòng,chống tra tấn và một số đề xuất.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1