Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Luật sư và vấn đề bảo vệ quyền con người trong hoạt động tố tụng. / Hà Thị Lan Phương // Nghề luật.Số 1/2016. - H., 2016. - 43-46tr. .
Bài viết trình bày:Tính khách quan trong hoạt động tố tụng của Luật sư.Vai trò của Luật sư trong việc bảo đảm quyền được bảo vệ trước Pháp luật và một số quan điểm,đề xuất nâng cao vai trò của Luật sư trong hoạt động tố tụng.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1