Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cách thức tổ chức và thẩm quyền của các thiết chế ở làng xã Việt Nam từ thế kỉ XV-XIX / Vũ Thị Yến // Quản lý nhà nước .Số 249 (10/2016). - Hà Nội, 2016. - 33-36 tr. .
Bài viết trình bày về cách thức tổ chức và thẩm quyền của các thiết chế quản lý làng xã Việt Nam từ thế kỉ XV-XIX và một số nội dung cần quan tâm trong giai đoạn hiện nay
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1