Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cải cách Tư pháp nhằm bảo vệ tốt hơn quyền con người,quyền công dân. / Nguyễn Đức Phúc // Dân chủ và Pháp luật.Sô T6(290)/2016. - H., 2016. - 9-12tr. .
Bài viết trình bày 5 nội dung: 1,Cải cách Tư pháp gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2,Cải cách Tư pháp gắn với quá trình đổi mới hệ thống chính trị,đổi mới hoạt động lập pháp và hành pháp. 3,Cải cách Tư pháp trên cơ sở kế thừa truyền thống pháp lý dân tộc,tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của nước ngoài,phù hợp với pháp luật quốc tế về quyền con người. 4,cải cách Tư pháp phải được tiến hành khẩn trương,đồng bộ đồng thười xác định rõ khâu then chốt. 5,Xác định rõ nội dung và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan Tư pháp.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Hoàn thiện pháp luật tố tụng Hình sự nhằm bảo vệ quyền con người,quyền công dân phù hợp công ước chống Tra tấn của Liên hợp quốc. / Lê Ngọc Duy // Nghề luật.Số 1/2016. - H., 2016. - 47-50tr. .
Bài viết trình bày:Nội dung về nghĩa vụ ràng buộc đối với quốc gia thành viên khi tham gia công ước chống tra tấn.Một số quy định của Pháp luật Việt Nam về phòng,chống tra tấn và một số đề xuất.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Hợp tác quốc tế nhằm thực hiện quyền con người của phạm nhân ở Việt Nam. / Nguyễn Đức Phúc // Nghề luật.Số T11/2016. - H., 2016. - .
Nội dung bài viết trình bày về những kết quả đạt được và một số hoạt động quốc tế nhằm thục hiện quyền con người của phạm nhân ở Việt Nam,đồng thời đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động này.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Pháp nhân và quyền con người trong pháp luật dân sự. / Nguyễn Thị Phương Châm // Dân chủ và Pháp luật.Số T6(291)/2016. - H., 2016. - 18-24tr. .
Vấn đề tồn tại trong Hiến pháp và luật dân sự.Hạn chế hành vi của pháp nhân theo mục đích hoạt động của pháp nhân.Bảo vệ danh dự,uy tín của pháp nhân.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Tư pháp vè vấn đề bảo vệ quyền con người theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. / Nguyễn Đăng Dung // Nghề luật.Số 1/2016. - H., 2016. - 3-9tr. .
Nội dung bài viết trình bày về Tư pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013;vấn đề bảo vệ quyền con người theo Hiến pháp năm 2013.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2 of 2