Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Định hướng phân cấp quản lý ngân sách nhằm nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước ở chính quyền địa phương. / Nguyễn Xuân Thu // Quản lý Nhà nước.Số 241 (2/2016). - H., 2016. - 72-77tr. .
Nội dung bài viết gồm 3 vấn đề chính: 1,Tác động của phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước đến quản lý đến quản lý Nhà nước. 2,Đánh giá tác động của phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước đến chất lượng quản lý Nhà nước của cơ quan địa phương ở Việt Nam. 3,định hướng và giải pháp phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước đến quản lý Nhà nước.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Kiểm soát việc thực hiện pháp luật đất đai của chính quyền địa phương ở Việt Nam. / Vũ Ngọc Hà // Dân chủ và Pháp luật.Số 7(292)-2016. - H., 2016. - 2-6tr. .
Bài viết nêu lên mục đích kiểm soát việc thực hiện pháp luật đất đai của chính quyền địa phương.Thực trạng kiểm soát việc thực hiện pháp luật đất đai của chính quyền địa phương ở Việt Nam.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Tham mưu cho cấp ủy,phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp cùng cấp trong đấu tranh phòng,chống tội phạm. / Nguyễn Ngọc Tuyến // Kiểm sát.Số 01 (1/2016). - H., 2016. - 43-48tr. .
Nội dung bài viết trình bày những kết quả đạt được của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam trong việc triển khai,thực hiện có hiệu quả các chỉ thị,nghị quyết của Đảng...trong đấu tranh phòng chống tội phạm và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ đã đề ra.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Tổ chức chính quyền địa phương theo Hiến Pháp năm 2013 / Nguyễn Thanh Hoa // Quản lý nhà nước.Số 241 (2016). - H., 2016. - 40-43tr. .
Nội dung bài viết gồm 3 nội dung chính: 1,Tổ chức chính quyền địa phương của Việt Nam. 2,Những định hướng tổ chức chính quyền địa phương theo Hiến Pháp 20134. 3,Một số kiến nghị trong tổ chức chính quyền địa phương theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1