Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các thông tư hướng dẫn chi tiết của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ xây dựng, Bộ tài chính về đất đai – nhà ở từ năm 2014-2017 / Quí Lâm; Kim Phượng - H. : Hồng Đức, 2018. - 399 tr. ; 28 cm..
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Thông Tư của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở; Phần II. Thông Tư của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Bộ Tài Chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Phần III. Thông Tư của Bộ Tài Chính về nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất đai, nhà ở; Phần IV. Thông Tư của Bộ Xây dựng về quản lý nhà ở và nhà chung cư; Phần V. Thông Tư của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Bộ Xây dựng về lập, điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; Phần VI. Thông Tư của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Bộ Xây Dựng về cấp phép xây đựng và thẩm định, nghiệm thu công trình đất đai.
Đầu mục: 3

2
Hướng dẫn tra cứu pháp luật . Luật xây dựng. Quy định mới nhất về thực hiện hoạt động quản lý đầu tư xây dựng / Quí Lâm; Kim Phượng - H. : Nông nghiệp, 2016. - 423 tr. ; 28 cm..
Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Luật xây dựng và công tác đảm bảo an toàn trong thi công công trình xây dựng; Phần II. Chính sách quản lý dự án và xác định chi phí đầu tư xây dựng; Phần III. Hướng dẫn thẩm định, phê duyệt dự án và dự toán xây dựng công trình; Phần IV. Hướng dẫn phân cấp công trình xây dựng và cấp giấy phép xây dựng; Phần V. Hướng dẫn điều chỉnh đơn giá và xác lập hợp đồng thi công xây dựng công trình; Phần VI. Định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Phần VII. Định mức đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:1)

       1 of 1