Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bảo hiến và vấn đề bảo vệ quyền con người / Đặng Minh Tuấn - H. : Tư pháp, 2015. - 283 tr. ; 24 cm..
Cuốn sách này phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận trên trong các mô hình bảo hiến, đại diện cho các quốc gia dân chủ phát triển, chuyển đổi và một số quốc gia ở châu Á, theo đó được kết cấu thành 5 chương: Chương I: Một số vấn đề lý luận về bảo hiến với bảo vệ quyền con người; Chương II: Bảo hiến với bảo vệ quyền con người ở một số quốc gia theo mô hình Hoa Kỳ; Chương III: Bảo hiến với bảo vệ quyền con người ở một số quốc gia theo mô hình châu Âu; Chương IV: Bảo hiến với bảo vệ quyền con người ở một số quốc gia theo mô hình Hội đồng Hiến pháp; Chương V: Bảo hiến với bảo vệ quyền con người ở một số quốc gia theo mô hình bảo hiến Nghị viện.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Nâng cao chất lượng tranh tụng tại Tòa án, giải pháp đột phá để tòa án nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. / Trương Hòa Bình // Tòa án nhân dân.21-2014. - H., 2014. - 1-8tr. .
Bài viết đề cập đến các nội dung sau: 1, Tranh tụng-khâu đột phá của cải cách tư pháp; 2, Bản chất của tranh tụng tại tòa án; 3, Một số định hướng nâng cao chất lượng tranh tụng tại Tòa án
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Vai trò của thiết chế truyền thông trong việc bảo vệ quyền con người,quyền công dân. / : Số chuyên đề / Lê Diệu Hương - H. : Tư pháp, 2017. - 200tr. ; 24cm..
Cuốn sách bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về vai trò của thiết chế truyền thông trong việc bảo vệ quyền con người,quyền công dân,chỉ rõ thực trạng bảo vệ quyền con người,quyền công dân bằng thiết chế truyền thông hiện nay ở nước ta,đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường vai trò của thiết chế truyền thông trong bảo vệ quyền con người,quyền công dân ở Việt Nam.
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1