Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Sự cần thiết của luật sư bảo vệ quyền con người trong pháp luật tố tụng / Hoàng Thu Yến // Quản lý nhà nước.Số 224 (Tháng 09/2014). - H., 2014. - 37-40tr. .
Phạm vi bài viết tác giả nghiên cứu, trao đổi ý kiến đóng góp của mình về sự cần thiết của luật sư bảo vệ quyền con người trong pháp luật tố tụng.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1