Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Tiếp cận trên quyền con người: Lý luận và thực tế. : Sách chuyên khảo. / Vũ Công Giao. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội., 2016. - 236 tr. ; 20.5 cm..
Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Nhận thức về tiếp cận dựa trên quyền con người viết vè khái niệm, nội hàm; nhận thức và hành động của Liên hợp quốc về tiếp cận dựa trên quyền con người. Phần 2: Tiếp cận dựa trên quyền con người trong hoạt động tực tế như; làm luật, thực hiện pháp luật, xây dựng, thực thi chính sách pháp luật...
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1