Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Khắc phục triệt để những bất hợp lý trong các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về thời hiệu và thời hiệu thừa kế. / Nguyễn Ngọc Điện // Nghiên cứu lập pháp.13(7/2015). - H., 2015. - tr.10-14 .

Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1