Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hiến pháp hóa nguyên tắc giới hạn quyền con người: Cần nhưng chưa đủ / Bùi Tiến Đạt // Nghiên cứu lập pháp.06 (tháng 3/2015). - H., 2015. - 3-11 .
Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên ghi nhận nguyên tắc giới hạn quyền con người là một bước tiến lớn trong tư duy lập hiến. Bài viết phân tích nguyên tắc giới hạn quyền con người theo luật quốc tế cũng như kinh nghiệm từ một số quốc gia, đề xuất vận dụng phương pháp phân tích cân xứng nhằm đảm bảo tính hợp hiến trong việc giới hạn các quyền con người.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1