Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự theo Hiến pháp sửa đổi năm 2013 / Nguyễn Văn Hưng // Nhà nước và pháp luật.7 (315)/2014. - H., 2014. - 9-14; 45 .
Bài viết phân tích những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Hiến pháp sửa đổi năm 2013 có liên quan đến hoạt động tố tụng hình sự, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng hình sự. Từ đó đưa ra một số nội dung cần chú ý trong xây dựng và áp dụng pháp luật tố tụng hình sự trong thời gian tới.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1