Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số vấn đề có tính nguyên tắc đối với Nhà nước trong việc phát huy nội lực và ngoại lực ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Kim Phượng // Lý luận chính trị và truyền thông.11/2013. - H., 2013. - 21-23 .
Bài viết trình bày một số vấn đề có tính nguyên tắc đối với Nhà nước trong việc phát huy nội lực và ngoại lực ở Việt Nam hiện nay: phải đảm bảo việc phát triển nhanh và bền vững; đảm bảo phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phải trên cơ sở bình đẳng, hữu nghị, hợp tác cùng có lợi vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1