Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Luật phòng cháy chữa cháy được Quốc hội thông qua khóa XIII và các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn cháy nổ áp dụng đối với các cơ quan đơn vị. / Quí Lâm - H. : Hồng Đức, 2015. - 434 tr. ; 28 cm..
Cuốn sách gồm các phần chính sau: Phần I: Luật phòng cháy chữa cháy (sửa đổi, bổ sung) của quốc hội khóa XIII; Phần II: Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật phòng cháy, chữa cháy và các văn bản có liên quan; Phần III: Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và công tác quản lý, bảo dưỡng; Phần IV: Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Phần V: Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn phòng chống cháy nổ.
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1