Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam, những tiếng nói hòa bình và công lý / Quý Lâm - H. : Văn hóa - Thông tin, 2014. - 398 tr. ; 27 cm..
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Công ước của Liên hiệp Quốc về Luật biển. Phần II. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông. Phần III. Luật biển Việt Nam và quy định mới nhất về thực hiện bảo vệ chủ quyền. Phần IV. Hướng dẫn xử phạt vi phạm trên các vùng biển, đảo của Việt Nam. Phần V. Hành động bảo vệ đất nước của nhân dân và chỉ đạ mới nhất của chính phủ bảo vệ chủ quyền đúng luật pháp. Phần VI. Những thông tin và sự kiện về tình hình biển Đông bị xâm phạm.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Hướng dẫn mới nhất về kế toán, kiểm toán quyết toán dự toán thu chi ngân sách và quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2014. / Quý Lâm - H. : Tài chính, 2014. - 427 tr. ; 28 cm..
Cuốn sách gồm năm phần chính sau: Phần thứ nhất: Văn bản mới về kế toán, kiểm toán; Phần thứ hai: Văn bản mới về quyết toán, dự toán, thu chi ngân sách nhà nước; Phần thứ ba: Văn bản mới về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí; Phần thứ tư: Văn bản mới về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Phần thứ năm: Văn bản về xử phạt vi phạm hành hính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước, kiểm toán, hóa đơn.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Luật bảo vệ môi trường và chính sách pháp luật liên quan đến chất thải , nước thải, khí thải, mức xử phạt / Kim Phượng - Tp.HCM : Hồng Đức, 2017. - tr.423 ; cm.28.
Luật bảo vệ môi trường và định hướng giảm thiểu ô nhiễm môi trường; hệ thống quản lý môi trường - yêu cầu và hướng dẫn sử dụng; tìm hiều về ô nhiễm và các vấn nạn hiện nay ở Việt nam; Quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật; Công tác bảo vệ môi trường ở khu công nghiệp, khu kinh doanh; Tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm và công tác cải tạo, phục hồi môi trường ô nhiễm; Mức phạt và xử lí vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; quản lí kinh phí bảo vệ môi trường
Đầu mục: 3

4
Luật thi hành án dân sự và hệ thống văn bản pháp luật về hoạt động tố tụng dân sự, thi hành án dân sự / Kim Phượng - H. : Lao động, 2018. - 423 tr. ; 28 cm..
Nội dung cuốn sách gồm những phần sau: Phần thứ nhất: Luật Thi hành án dân sự và văn bản chỉ đạo về công tác kiểm tra thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; Phần thứ hai: Bộ luật tố tụng dân sự và văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành; Phần thứ ba: Công tác kiểm tra, quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ về thi hành án dân sự Phần thứ tư: Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan và công tác quản lý cán bộ thuộc tổ chức thi hành án Phần thứ năm: Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động thi hành án Phần thứ sáu: Quản lý phí, kinh phí hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự
Đầu mục: 3

5
Luật tổ chức chính quyền địa phương và chỉ dẫn các quy định có liên quan / Kim Phượng - H. : Hồng Đức, 2016. - 404 tr. ; 28 cm..
Phần I. Luật tổ chức chính quyền địa phương và công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp; Phần II. Luật đại biểu hội đồng nhân dân và luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Phần III. Luật trưng cầu ý dân, luật tiếp công dân, Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Phần IV. Luật dân quân tự vệ và văn bản hướng dẫn thi hành; Phần V. Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp; Phần VI. Quy chế quản lý tài chính - kế toán đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Phần VII. Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Phần VIII. Công tác phòng chống tham nhũng và thi đua - khen thưởng đối với cán bộ, công chức.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2 of 2