Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
1989 supplement to local government law / Valente William D - USA : West publishing Co., 1989. - 110 p. .
Cuốn sách nêu các chương và các điều được bổ sung năm 1989 cho luật về chính phủ địa phương với các chương sau: 2/ Sự quên lãng của cơ quan tư pháp và sự kiểm sát của các cơ quan thuộc chính phủ địa phương. 4/ Tổ chức của chính phủ địa phương. 5/ Mối quan hệ giữa các chính phủ địa phương. 6/ Mối quan hệ giữa liên bang - các bang và địa phương. 7/ Quyền lực của cảnh sát địa phương. 8/ Tài chính của chính phủ địa phương. 9/ Nhân viên của chính phủ địa phương. 10/ Sự bồi thường của chính phủ địa phương - luật pháp của bang. 11/ Sự bồi thường của chính phủ địa phương - luật pháp của liên bang
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Local government law / Valente William D - USA : West publishing Co., 1987. - 1010 p. .
Gồm: Lời nói đầu. Chương 1/ Giới thiệu chung. Chương 2/ Sự giám ssát của các cơ quan tư pháp và sự kiểm sát của các đơn vị thuộc chính phủ bang. Chương 3. Nguồn pháp luật của việc kiểm sát. Chương 4/ Tổ chức của chính phủ bang. Chương 5. Mối quan hệ với chính phủ liên bang. Chương 6. Mối quan hệ giữa liên bang - các bang và khu vực. Chương 7. Quyền lực của cảnh sát địa phương. Chương 8. Tài chính của chính phủ địa phương. Chương 9. Nhân viên của chính phủ địa phương. Chương 10. Bồi thường thiệt hạu của chính phủ địa phương - luật pháp của bang. Chương 11. Bồi thường thiệt hại của chính phủ địa phương - luật pháp liên bang. Phần phụ lục
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1