Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chế định chính quyền địa phương trong sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 / Trần Anh Tuấn // Tổ chức nhà nước.10/2013. - H., 2013. - 4-11 .
Trong quá trình tổ chức và thực hiện quyền lực Nhà nước trong mọi giai đoạn phát triển và ở bất cứ quốc gia nào, chính quyền địa phương đều giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là thiết chế bảo đảm một cách có hiệu quả tính thống nhất của quyền lực Nhà nước từ trung ương đến địa phương. Với tư cách là chủ thể thực hiên quyền lực Nhà nước ở địa phương, chính quyền địa phương được cấu tạo bởi nguyên lý: nơi nào có nhân dân, có đơn vị hành chính, nơi đó phải có chính quyền của nhân dân, tùy theo những đặc điểm của từng vùng địa phương mà thành lập chính quyền của dân.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1