Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hoàn thiện các quy định pháp luật về hoạt động lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh / Hoàng Minh Hà // Dân chủ và Pháp luật.9(258)/2013. - H., 2013. - 7-11 .
Bài viết đề cập đến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và mục đích của hoạt động lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong quy trình lập pháp. Và đưa ra một số ý kiến hoàn thiện các quy định pháp luật về hoạt động lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1